Fujian Guohang orders three bulk carriers at Wuchang Shipbuilding